Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης περιγράφει την ίδια τη βιβλιοθήκη καθώς και τους κανόνες λειτουργίας της.